Användarnamn *
Lösenord *
Vill du återställa ditt lösenord?

Medlemsvillkoren

ALLMÄNNA VILLKOR


  Allmänt


 1. Registrering

  Vid registrering på webbplatsen godkänner Medlemmen dessa allmänna villkor. I samband med registreringen görs en digital identitetskontroll av Medlemmens personnummer, adress, bankkonto mm.

 2. Behörighetskrav

  Tillgång till Webbplatsen förutsätter att fysisk person är myndig och inte har förvaltare enligt föräldrabalkens bestämmelser. Tillgång till Webbplatsen förutsätter också att Medlem inte är försatt i konkurs.

 3. Användning av Webbplatsen och ”cookies”

  Medlemmen ska visa normal aktsamhet; särskilt ska Medlemen skydda sin tekniska utrusning mot obehörigt nyttjande, bland annat genom att använda erforderliga antivirusprogram. Medlemmen får inte lämna ut Användaridentiteten. Om det finns skäl att misstänka att någon annan kommit över eller utnyttjat Medlemmens Användaridentitet ska Medlem kontakta kundtjänst omedelbart. Som besökare och Medlem av Webplatsen accepterar Medlemmen det faktum att det är otillåtet att använda alla former av robotar, spindlar, scrapers och andra automatiska verktyg (med undantag för större sökmotorer såsom Google, Yahoo! och motsvarande) utan ett skriftligt medgivande från Nordic Lokalkapital AB:s sida. Medlemmen accepterar samtidigt att ej 1) vidta någon åtgärd som enligt Nordic Lokalkapital ABs bedömning åsamkar en orimligt eller oproportionerlig stor börda på Webbplatsen; 2) aktivt eller maskinellt påverka eller störa åtkomst till eller funktionalitet på Webbplatsen. Nordic Lokalkapital AB använder cookies på vissa sidor av Webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras temporärt i datorns RAM-minne eller lagras på hårddisken när Webbplatsen används. Cookies kan inte sprida virus till datorn. Cookies används främst för att göra Webbplatsen lättare att använda för Medlemmar. Cookies hjälper till att minska bearbetningstiden för vissa applikationer eftersom datorn har lagrat information från tidigare besök för framtida besök. En Medlem kan själv välja att tillåta eller stoppa cookies. Normalt accepterar webbläsare cookies automatiskt, men de kan stoppas genom att man förändrar inställningarna. Om en Medlem väljer att inte acceptera cookies, kan Webbplatsen eventuellt inte fungera på avsett sätt.

 4. Support och driftavbrott

  Medlemmen är medveten om att det kan förekomma driftavbrott eller andra fel eller störningar i Medlemmens, Nordic Lokalkapital AB:s eller någon annans datasystem (hård- eller mjukvara), tele- eller elsystem samt i nätförbindelser som används vid tillämpningen av Webbplatsen. Såsom framgår i senare avsnitt om ansvarsbegränsning och friskrivning ersätts normalt sett inte skador som uppstår på grund av bland annat nämnda orsaker.

 5. Stängande av åtkomsten till Webbplatsen

  Nordic Lokalkapital AB har rätt att stänga av åtkomsten till Webbplatsen för att underhålla eller uppdatera den, om det finns en påtaglig risk att Nordic Lokalkapital AB eller Medlem lider skada genom att tillgång till Webbplatsen tillåts eller efter myndighets beslut.

 6. Ändringar

  Nordic Lokalkapital AB kan från tid till annan komma att ändra allmänna villkoren, Webbplatsen och de tekniska förutsättningarna för nyttjandet av Webbplatsen. Ändring kan bland annat orsakas av ny lagstiftning, den tekniska utvecklingen eller av något annat angeläget skäl. Alla ändrade allmänna villkor skall automatiskt gälla omedelbart efter att de lagts upp på Webbplatsen. Nordic Lokalkapital AB kommer dessutom att (när ändringarna enligt Nordic Lokalkapital AB mening är av väsentlig betydelse) meddela Medlemmen genom att sända Medlemmen ett e-postmeddelande.

 7. Meddelanden

  Meddelande från Nordic Lokalkapital AB lämnas skriftligen vie e-post eller via Webbplatsen.


 8. Ränta


 9. Ränta

  Ränta utgår inte på medel som inbetalas på klientmedelkonto i avvaktan på investering.


 10. Ansvar


 11. Ansvarsbegränsningar

  Användning av Webbplatsen sker på Medlemmens egen risk. Nordic Lokalkapital AB ansvarar endast för direkt skada som orsakats genom att Nordic Lokalkapital AB agerat vårdslöst. Vidare friskriver Nordic Lokalkapital AB sig från krav avseende prestation och leverans inom viss tid. Ersättning för indirekt skada utgår endast om Nordic Lokalkapital AB orsakat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Nordic Lokalkapital AB är aldrig ansvarig för skada som inträffar på grund av att Medlemmen inte iakttagit samtliga i detta avtal angivna villkor eller de instruktioner och bestämmelser som gäller för Webbplatsen. Nordic Lokalkapital AB är inte heller ansvarig för skada som inträffar på grund av fel i Medlemmens egen data- och kommunikationsutrustning, programvara, internet-abonnemang eller liknande. Nordic Lokalkapital AB:s ansvar för en Medlem är under alla omständigheter begränsat till ett halvt prisbasbelopp (såsom det definieras i Lag om Allmän Försäkring 1992:381) vid tiden för skadan. Nordic Lokalkapital AB ansvarar inte för utannonserade Produkter och/eller tillhörande annons. Nordic Lokalkapital AB är befriad från att fullgöra förpliktelser i detta avtal om fullgörandet skulle vara oskäligt betungande, som inte skäligen kunnat förutses och som ligger utanför Nordic Lokalkapital ABs kontroll. Sådan händelse är exempelvis förändringar i lag, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Föreligger hinder för Nordic Lokalkapital AB att verkställa betalning eller annan åtgärd i anledning av sådan händelse som avses ovan i detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.


 12. Hantering av personuppgifter (PUL)


 13. Allmänt om personuppgifter

  Nordic Lokalkapital AB:s mål med att samla in personuppgifter är att kunna tillhandahålla Medlemmen en säker, effektiv och personligt anpassad tjänst. Nordic Lokalkapital AB samlar endast in personuppgifter om Medlemmen som är nödvändiga för detta ändamål. När Medlemmen registrerar sig på Webbplatsen, är det möjligt att Nordic Lokalkapital AB måste be Medlemmen om kontaktuppgifter och uppgifter om Medlemmens identitet, ekonomisk information, bank och kontonummer och annan personlig information som framgår av formulären på Webbplatsen. Det är alltid möjligt för Medlemmen att inte ge information genom att välja att inte använda Webbplatsen. Nordic Lokalkapital AB har rätt och möjlighet att kontrollera den givna informationen i tillgängliga databaser. I vissa fall kan Nordic Lokalkapital AB kräva ytterligare ekonomisk information. Insamlade personuppgifter kan även kompletteras med data från annat håll (exempelvis genom inhämtande av så kallad kreditupplysning) eller genom att Nordic Lokalkapital AB kontaktar Medlemmen och ber om viss ytterligare information. Viss information kan samlas in när Medlemmen använder Webbplatsen, såsom namn på Internetleverantören, IP-adress och den domän Medlemmen ansluter från eller går till, information om operativsystem, webbläsare och datum och klockslag för inloggning och aktivitet på Webbplatsen. Om Medlemmen förvärver eller överlåter Produkter på Webbplatsen, samlar Nordic Lokalkapital AB information om hur Medlemmen förvärver eller överlåter. Om Medlemmen skickar e-post, brev eller liknande, eller om andra användare eller utomstående personer, skickar sådan korrespondens till Nordic Lokalkapital AB om Medlemmens aktiviteter eller meddelanden på Webbplatsen, kan Nordic Lokalkapital AB spara och behandla denna information.

 14. Intern användning av medlemsuppgifter

  Insamlade personuppgifter används för att tillhandahålla, administrera och kontrollera en elektronisk mötes- och marknadsplats och Medlemmens användning därav, liksom för att förhindra missbruk av denna elektroniska mötes- och marknadsplats. En Medlems personuppgifter används även för att tillhandahålla ett effektivare stöd och för att förbättra Webbplatsens innehåll och Produkterbjudanden samt för att skräddarsy Webbplatsens innehåll, layout och tjänster. Dessutom kan en Medlems personuppgifter användas för fakturering och för att skicka viktig information till Medlemmen, t.ex. avseende förändring av avgifter eller uppdatering av användaravtal eller allmänna villkoren. Andra företag anlitas ibland för att leverera vissa tjänster till Medlemmen. Dessa företag kan t.ex. fungera som webbhotell eller agera som mellanhänder för att skicka information till Medlemmen. Företagen får endast tillgång till sådana personuppgifter som är nödvändiga för att de skall kunna utföra sina åtaganden. Alla sådana företag är bundna av avtal och förbinder sig att inte använda information för andra ändamål. Medlemmen samtycker uttryckligen till att Nordic Lokalkapital AB, eller en samarbetspartner till bolaget, får använda Medlemmens Information för att kontakta Medlemmen och lämna information som, i vissa fall, är särskilt anpassad för Medlemmens intressen, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, Produkterbjudanden, och andra meddelanden såsom nyhetsbrev som är relevanta för Medlemmens användning av Webbplatsen. Om Medlemmen inte önskar erhålla dessa meddelanden, har Medlemmen alltid rätt att tacka nej genom att skriftligen informera Nordic Lokalkapital AB eller i förekommande fall dess samarbetspartner.

 15. Löpande hantering av medlemsuppgifter

  Det är Nordic Lokalkapital AB:s policy att i mycket begränsad omfattning, utan Medlemmens uttryckliga samtycke, tillhandahålla en utomstående aktör Medlemmens personuppgifter för att denne aktör under kortare eller längre tid ska kunna marknadsföra Produkter gentemot Medlemmen. Ett grundläggande krav för sådant tillhandahållande är att Nordic Lokalkapital bedömer att tillhandahållandet typiskt sett är av godo för Medlemmen. I det följande beskrivs några av de sätt på vilka Nordic Lokalkapital AB kan lämna ut Medlemmens personuppgifter. Alla Medlemmars aktiviteter på Webbplatsen (såsom köp, försäljning och meddelanden) kommer att kunna kopplas till Medlemmens Användaridentitet. En Medlem får möjlighet att kontakta andra Medlemmar på Webbplatsen när Medlemmen är inloggad. Kontakten möjliggörs antingen genom att e-postadresser görs tillgängliga för andra Medlemmar för att de skall kunna erhålla ytterligare information från en Säljare eller Köpare beträffande en speciell Produkt eller genom en webbaserad kontakttjänst. En Medlems namn, adress eller telefonnummer ("Kontaktinformation") är inte tillgänglig för andra Medlemmar. Kontaktinformation kommer emellertid att avslöjas för Säljaren och Köparen när en transaktion har avslutats framgångsrikt. Begränsad kontaktinformation görs även tillgänglig på Webbplatsen för involverade parter under en begränsad tidsperiod. En Medlems personnummer avslöjas i normalfallet aldrig för en annan Medlem. Medlemmen samtycker till att Nordic Lokalkapital AB får uppge och överföra Medlemmens personuppgifter till Nordic Lokalkapital AB:s moderbolag, närstående företag, dotterbolag och bolag med vilka Nordic Lokalkapital AB har ingått ett joint venture. Det är möjligt att Nordic Lokalkapital AB, eventuellt moderbolag eller dotterbolag kan fusionera med eller förvärvas av ett annat företag. Om något sådant skulle inträffa, samtycker Medlemmen till att Nordic Lokalkapital AB får uppge och överföra en del eller all Medlemmens information för att kunna fortsätta att tillhandahålla tjänsten. Det är möjligt att Nordic Lokalkapital AB kommer att använda utomstående parter som Nordic Lokalkapital AB kallar interna tjänsteleverantörer för att underlätta eller outsourca en eller flera delar av Nordic Lokalkapital AB:s tjänster (t.ex. sökning, identitetskontroll, undersökningar, belöningsprogram, marknadsföringstjänster) och Nordic Lokalkapital AB kan därför komma att lämna en del av Medlemmens personuppgifter direkt till dem. Dessa interna tjänsteleverantörer har ett sekretessavtal med Nordic Lokalkapital AB och det finns andra juridiska restriktioner som hindrar dem från att använda informationen för något annat ändamål än det som avtalats mellan parterna. Det finns ett antal särskilda tjänster som erbjuds av utomstående parter som Nordic Lokalkapital AB kallar externa tjänsteleverantörer och som kan vara gratis när Medlemmen använder Webbplatsen (exempelvis annonseringstjänster och depositions- och betalningstjänster). Om Medlemmen väljer att använda dessa frivilliga tjänster, och därvid avslöjar information till den externa tjänsteleverantören, regleras deras användning av Medlemmens Information bland annat av de externa tjänsteleverantörernas integritetspolicy. Nordic Lokalkapital AB samarbetar med polismyndigheten, liksom med andra utomstående parter, för att upprätthålla lagar, förhindra bedrägeri och iaktta tredjemansrättigheter såsom immateriella rättigheter. Nordic Lokalkapital AB kan inte garantera att alla Medlemmens kontakter med Nordic Lokalkapital AB och annan personligt identifierbar information aldrig kommer att avslöjas på annat sätt än som beskrivs i denna Integritetspolicy.

 16. Löpande hantering av medlemsuppgifter

  Efter att Medlemmen har registrerat sig har Medlemmen möjlighet att själv granska och uppdatera vissa av Medlemmens personuppgifter. Detta kan göras när Medlemmen loggar in på Webbplatsen. Medlemmen måste genast uppdatera sina uppgifter om dessa förändras eller är inkorrekta. Medlemmen får endast uppdatera den senast registrerade informationen. Vi sparar alla uppgifter som Medlemmen uppger. En gång om året och utan kostnad kan Medlemmen efter skriftlig förfrågan erhålla uppgift om de personuppgifter som finns om Medlemmen.

 17. Personuppgiftsansvarig

  Personuppgiftsansvarig för behandlingen av Medlemmens personuppgifter är Nordic Lokalkapital AB, eller annat företag som Nordic Lokalkapital AB fusionerar med, förvärvas av eller till vilket Nordic Lokalkapital AB överlåter användaravtalet. Frågor beträffande hantering av personuppgifter eller Webbplatsen kan ställas direkt till Nordic Lokalkapital AB.

 18. Skydd av medlemsuppgifter

  Nordic Lokalkapital AB skyddar lagrade uppgifter om Medlem och tillhörande transaktioner genom särskilda rutiner och diverse tekniska lösningar för att förhindra otillbörlig åtkomst och användning därav.


 19. Ångerrätt och Avanmälan


 20. Hantering av ångerrätt enligt distansavtalslagen.

  Fullgörelse enligt 3kap 2§ 2st distansavtalslagen anses ha sket på registrerad medlems begäran då inbetalning skett till konto som anvisas av NLK eller Kvalificerad Medlem. Fullgörelse innebär att ångerrätten upphör.

 21. Hantering av avanmälan

  Efter det att Nordic Lokalkapital AB erhållit Medlemmens skriftliga begäran om avanmälan kommer Medlemmen att avregistreras. Har Medlemmen pågående transaktioner eller registrerade Produkter på Mitt konto vid denna tidpunkt stänger Nordic Lokalkapital AB endast av möjligheten för Medlemmen att utnyttja Webbplatsen med undantag för tjänster som krävs för fullgörande av pågående transaktioner som Medlemmen accepterat och/ eller försäljning av tidigare registrerade Produkter på ”Mitt konto”. När Medlemmen ej längre har registrerade Produkter på ”Mitt konto” fullgörs avregistreringen. Oavsett avregistreringen kommer Nordic Lokalkapital AB att behålla lagrad kontoinformation, ekonomisk information och information om transaktioner.


 22. Handel och Annonsering


 23. Risk

  All handel med Produkterna är förenad med såväl möjligheter som risker. Möjligheterna och riskerna är kopplade till den ekonomiska utvecklingen i det företag där investering sker. Det är viktigt att Medlem är väl införstådd med dessa risker innan handel genomförs.

 24. Handel med Produkter

  Medlem kan överlåtta eller förvärva Produkter på Webbplatsen. Kvalificerad Medlem kan annonsera Produkter (dvs informera om/marknadsföra och tillgängliggöra för investering) på Webbplatsen. Kvalificerad Medlem är ansvarig för Produkt och tillhörande ”annons” och dess innehåll. Kvalificerad Medlem godkänner att innehållet i annonsen kan komma att visas även från Våra samarbetsparters hemsidor, enligt samma regler som gäller för annonsen då den visas på Webbplatsen. Alla rättigheter till annonstexten och eventuella bilder tillhör Nordic Lokalkapital AB i den mån regler om upphovsrätt så tillåter. Webbplatsen tillåter även annan än registrerad medlem att lämna gåva till Kvalificerad Medlem.

 25. Särskilda villkor för Annonsfilm

  Medlemmen innehar själv alla nödvändiga rättigheter till Annonsfilmen, antingen genom att Medlemmen själv har filmat materialet, eller att alla som har medverkat har gett Medlemmen tillstånd att använda materialet som Annonsfilm. Medlemmen har sett till att de personer som kan identifieras i Annonsfilmen är medvetna om hur Annonsfilmen kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att vara med i Annonsfilmen och att Nordic Lokalkapital AB även kan komma att använda filmen i marknadsföringssyfte. Medlemmen är medveten om att Annonsfilmen inte får innehålla upphovsrättsligt skyddat material, såsom skyddad musik, inklippta filmsekvenser eller annat upphovsrättsligt skyddat material som Medlemmen inte har fått tillåtelse att använda i Annonsfilmen. Kvalificerad Medlem ger Nordic Lokalkapital AB rätt att fritt förfoga över Annonsfilmen, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera den och göra den tillgänglig för allmänheten oavsett mediekanal. Nordic Lokalkapital AB:s rättigheter kvarstår även efter att annonsen har raderats. Nordic Lokalkapital AB har rätt att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Kvalificerad Medlem efterger härmed alla krav på ersättning från Nordic Lokalkapital AB för Nordic Lokalkapital AB:s användning av Annonsfilmen. Kvalificerad Medlem åtar sig att hålla Nordic Lokalkapital AB skadeslös för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av innehållet i Annonsfilmen. Medlemmen har inte använt sig av direktlänkning till aktiva web-kameror (live-cams) eller av bildmaterial från säkerhets- eller övervakningskameror. Medlemmen accepterar att Nordic Lokalkapital AB förbehåller sig rätten att avlägsna Medlemmens Annonsfilm från hemsidan om Nordic Lokalkapital AB bedömer att den bryter mot de regler som Nordic Lokalkapital AB ställt upp, tredje parts upphovsrätt, eller annan rättslig reglering. 26. Gåva


 27. Webbplatsen tillhandhåller möjligheten att lämna en gåva till Investeringsobjektet. En gåva som lämnas över Webbplatsen går direkt till Investeringsobjektet med avdrag för eventuell avgift enligt Prislista. 28. Förvaring av dokument


 29. Dokument som upprättats för Investering i Investeringsobjektet, såsom förslag, beslut, protokoll och avtal, förvaras elektroniskt på Webbplatsen.

 30. Investeringsobjektet skall, vid investering i aktier, via Webbplatsen lämna över sin aktiebok till Bolaget innan Kampanjen publiceras på Webbplatsen. Bolaget lämnar en reviderad aktiebok till Investeringsobjektet när emissionslikviden är betald. 31. Avgifter


 32. Tjänster på Webbplatsen

  Användning av tjänster på Webbplatsen debiteras enligt prislista på Webbplatsen. Fakturering sker elektroniskt via e-post.

 33. Avgifter i samband med Investering

  Avgift kan utgå i form av ”success fee” (en procentuell andel av det investeringsbelopp som tillskjuts LKB), ”management fee” (en procentuell andel av betalning från Investeringsobjektet) och / eller avkastning vid avyttring av engagemanget i Investeringsobjektet. Storleken på ”success fee”, ”management fee” och avkastning bestäms vid den enskilda investeringen.

 34. Avstängning av medlem

  Nordic Lokalkapital AB har rätt att avstänga Medlem från Webbplatsen om Medlemmen inte uppfyller sina betalningsförpliktelser. Medlemmens tillgång till Webbplatsen aktiveras när Nordic Lokalkapital AB fastställt att betalning skett. 35. Tvister


 36. Tvister

  Tvist avseende Villkor eller ett därtill anknytet rättsförhållande ska, om inget annat är särskilt avtalat eller följer av tvingande rätt, avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans genom tillämpning av svensk lag. Skulle Medlemmen ha något krav gentemot annan Medlem till följd av denne andra Medlems användning av Webbplatsen accepterar Medlemmen att endast göra gällande ett sådant krav gentemot denna andra Medlem. Medlemmen befriar genom detta avtal Nordic Lokalkapital AB (eventuellt moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, tjänstemän, direktörer, ombud och anställda) från alla krav, förpliktelser, skadestånd, förluster, kostnader och utgifter inklusive advokatarvoden, kända och okända, som uppstår på grund av eller i samband med sådant krav.