Användarnamn *
Lösenord *
Vill du återställa ditt lösenord?

 

 

INVESTERINGSPOLICY

Åre Lokalkapital AB, 556870-2145

 

Investeringspolicy

 

Denna investeringspolicy har antagits vid styrelsemöte den 3 september 2012 i Åre Lokalkapital AB (”Bolaget”).

 

  1. Vision

 

Bolaget vill göra det enkelt för enskilda individer och aktörer att investera i lokalt förankrade företag, (”investeringsobjekt”) som de tycker om och tror på.

Bolagets målsättning är att prioritera företag, (”investeringsobjekt”), som gynnar sig själva och samhället genom positiv långsiktig påverkan utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 

 

- Ekonomisk hållbarhet:

Innebär att hushålla med mänskliga, fysiska och ekonomiska resurser på ett sådant sätt att en långsiktig verksamhet är möjlig och så att nya produkter utvecklas och marknadsförs i syfte att möta efterfrågan.

- Social hållbarhet:

Företagets sociala ansvarstagande omfattar såväl kunder och anställda som alla dem som på något sätt berörs av företagets verksamhet – det kan gälla samarbetspartners, leverantörer, ortsbefolkning och andra intressenter.

- Miljömässig hållbarhet:

Innebär hushållande med naturresurser, som vattnens, jordens och ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga, liksom aktiva val som gynnar positiv påverkan på miljöns och människors hälsa.

 

  1. Investeringsbeslut

 

Samtliga investeringsbeslut skall fattas av styrelsen såvitt inte Bolagets instruktion för verkställande direktör eller arbetsordningen för styrelsen stadgar annat.

 

Samtliga investeringsbeslut skall föregås av en enklare genomlysning av investeringsobjektet och entreprenören bestående av att bl.a. granska det material och uppgifter som tillhandahålls genom lokalkapital.se.

 

  1. Investeringsfokus

 

Bolaget äger rätt att endast investera i finansiella instrument.

 

  1. Finansiering av investeringar

 

Bolagets investeringar skall i huvudsak finansieras genom upplånade medel från allmänheten (”crowd funding”). Varje upplåning för ett specifikt investeringsobjekt skall tydligt ange vad kapitalet skall användas till. Användningen av kapitalet i investeringsobjektet skall löpande följas upp av Bolaget.

 

  1. Investeringshorisont

 

Bolaget skall arbeta med Slow Equity innebärande att det inte finns någon angiven investeringshorisont. Slow Equity innebär att investeringsobjektet skall ges den tid som behövs för att bygga en lönsam och stabil verksamhet.  Bolagets verksamhet består i att hjälpa allmänheten att indirekt investera i investeringsobjekt samt stödja investeringsobjekten i utvecklingen av verksamheten.

 

  1. Risk Management

 

Bolaget skall verka för att få en styrelseplats i investeringsobjektet. Bolaget skall också medverka till att investeringsobjekten får tillgång till kompetens, mentorer eller annat stöd för att verksamheterna skall utvecklas professionellt och långsiktigt.

 

  1.  Säkerhetsåtgärder

 

Kommer det till Bolagets kännedom att det förekommer oegentligheter i ett investeringsobjekt eller att det föreligger annan risk för att kapitalet förbrukas på ett icke avsett sätt skall Bolaget vidta erforderliga rättsliga åtgärder för att säkra investerat kapital.

 

  1.  Nya riktlinjer

 

Denna policy gäller intill dess den ändras genom nytt beslut fattat av styrelsen. I den mån ny policy skall införas måste samtliga godkännande inhämtas från investerare som berörs av en sådan förändring

 

***

 

 

 

Styrelsen i Lokalkapital Åre AB